بعد از اتمام سایت باید اینجا کامل یاد بدیم که بچه ها چه جوری وارد سایت بشن!!